Privacy statement

Privacy Reglement 

Dit document behoort toe aan;

Salutem Zorg B.V.

Geessinkweg 244, 7544 RB, Enschede

info@salutemzorg.nl

Telefoonnummer: 053-785 19 13

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 69101183

Binnen Salutem worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en

vastgelegd in uw (elektronische) (medische) dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg-

en/of hulpverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt

conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante

wet- en regelgeving.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit

reglement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): VERORDENING (EU) 2016/679

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking

van Richtlijn 95/46/EG

 1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare

natuurlijk persoon, in de zin van de AVG.

 1. Verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen

met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet

uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,

structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,

verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter

beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van

gegevens.

 1. Betrokkene: degene over of van wie persoonsgegevens worden verwerkt.
 2. Verwerkingsverantwoordelijke (verantwoordelijke): een natuurlijk persoon of

rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of

samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van

persoonsgegevens vaststelt.

 1. Verwerker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een

dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verantwoordelijke

persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 2. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing binnen Salutem en heeft betrekking op alle

verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten, hun wettelijke vertegenwoordiger(s)

en alle overige contacten van de organisatie.

Artikel 3. Doel

Het verzamelen van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor zover dat

noodzakelijk is voor een verantwoorde zorg- en/of hulpverlening aan de cliënt.

Salutem kan persoonsgegevens gebruiken:

 1. om de zorg- en/of hulpaanvraag van de cliënt te verwerken;
 2. om overeenkomsten met de cliënt te sluiten en om die te kunnen uitvoeren;
 3. om de verleende zorg financieel af te handelen;
 4. om de relatie met de cliënt te onderhouden en uit te breiden;
 5. voor statistische en communicatieve doeleinden.
 6. Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de beleidsvoering van

Salutem en de organisatie en beleidstaken van onze organisatie.

 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een

behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze

die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze verkregen zijn. Wanneer wij uw gegevens

voor andere dan bovengenoemde doelen willen gebruiken doen wij dat op grond van artikel 30 lid 3 sub a UAVG: ‘hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, voor zover de verwerking noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk’.

Artikel 4. Te verwerken persoonsgegevens

Om u goede zorg- en/of hulpverlening te kunnen bieden is het voor Salutem

noodzakelijk om de volgende persoonsgegevens te kunnen verwerken: naam, geslacht,

geboortedatum, adres, woonplaats, BSN-nummer, telefoonnummer, e-mailadres,

rekeningnummer, nationaliteit, medicatie, relevante medische gegevens, gegevens van

eerste verwant,  gegevens over de indicatie/hulpvraag, financiële gegevens, gegevens

over de verzekeringsmaatschappij/zorginstelling/zorgkantoor .

Artikel 5. Grondslag van de verwerking

 1. Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden indien:
 2. u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Voor

gegevens die betrekking op uw gezondheid hebben is uitdrukkelijke toestemming

vereist indien er geen wettelijke verplichting is voor het verwerken van de gegevens;

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw

verzoek voor zover die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen

waaraan Thuiszorg Salutem onderworpen is;

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal van u of een

ander natuurlijk persoon;

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde

belang van Salutem of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt,

tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.

 1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft

bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er

ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de

toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger

vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een

schriftelijk machtiging heeft afgegeven terzake diens vertegenwoordiging jegens

verwerker, dan is mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist. Een

toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk

vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken

Artikel 6. Informeren van betrokkenen

 1. Salutem informeert u tijdens de intake over de wijze waarop zij met de

persoonsgegevens omgaat. Daarnaast kunt u deze informatie altijd terugvinden in ons

Privacy Statement op onze website www.thuiszorgsalutem.nl

 1. Indien de persoonsgegevens bij uzelf worden verkregen, deelt Salutem de

betrokkene vóór het moment van verkrijging zijn identiteit en het doel van de

verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd mede, tenzij u dat doel al kent.

 1. Bij verkrijging van gegevens buiten u om deelt Salutem zijn identiteit; de

aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn

bestemd mede. Dit doet Salutem op het moment dat de gegevens worden

vastgelegd of, als  Salutem de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan

een derde te verstrekken, uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die

derde.

 1. Het onder lid 3 bepaalde is niet van toepassing als de daar bedoelde mededeling

onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt

Salutem de herkomst van de gegevens vast.

 1. Het onder lid 3 bepaalde is ook niet van toepassing als de vastlegging of verstrekking

bij of krachtens de wet is voorgeschreven.

Artikel 7. Verstrekking van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan personen die werkzaam zijn voor

Salutem en indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitoefening van

hun taken en alleen voor zover dit in overstemming is met de in artikel 3 vermelde

doelen.

 1. Medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw

persoonsgegevens. Deze geheimhoudingsplicht is vastgelegd in de arbeids- of

vrijwilligersovereenkomst.

 1. Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt op grond van een

wettelijk voorschrift en/of indien het noodzakelijk is voor het doel van de registratie.

 1. Als er geen noodzaak is, zoals genoemd in lid 3, is uw toestemming vereist voor het

verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

Artikel 8. Bewaartermijn

Salutem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor

de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

Medische dossiers worden bewaard conform de geldende wetgeving of zoveel langer als

redelijkerwijs nodig is voor een goede zorgverlening en/of de uitoefening van de

overeenkomst met de cliënt.

Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een

legitiem verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn,

worden de desbetreffende (medische) gegevens binnen een termijn van drie maanden

verwijderd.

Artikel 9. Beveiliging van persoonsgegevens

 1. Salutem heeft passende technische en organisatorische maatregelen

genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm

van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met

de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend

beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen

gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige

verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 1. Maatregelen die getroffen zijn om de persoonsgegevens te beveiligen zijn:
 2. er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de

verzameling;

 1. elektronisch opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen na het ingeven van een

persoonlijk wachtwoord in te zien.

 1. fysieke dossier zijn opgeborgen in afgesloten ruimtes
 2. medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens.
 1. Salutem conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de

beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven. Er is een interne procedure aanwezig

voor het afhandelen van (mogelijke) datalekken.

Artikel 10. Recht op inzage

 1. U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Salutem van u heeft verwerkt. U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan Salutem waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Salutem Zorg B.V.

Geessinkweg 244, 7544 RB, Enschede

info@salutemzorg.nl

Telefoonnummer: 053-785 19 13

 1. Salutem bericht u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of en in

hoeverre zij aan uw verzoek kunnen voldoen. Wanneer uw verzoek wordt afgewezen

dan zal deze afwijzing gemotiveerd worden. Een reden voor weigering of beperking kan

bijvoorbeeld zijn gelegen in de bescherming van cliënten/patiënten of de rechten en

vrijheden van anderen.

 1. Salutem brengt geen kosten in rekening voor het verstrekken van een

afschrift. Wanneer u echter meerdere kopieën wil ontvangen, dan vragen wij daarvoor

op basis van onze administratieve kosten een redelijke vergoeding.

Artikel 11. Recht op aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming

 1. U heeft het recht Salutem te verzoeken de door haar opgenomen

persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen indien

deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig zijn of

niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.  In

uw schriftelijke verzoek geeft u aan welke wijzigingen u wilt aanbrengen.

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan Salutem waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Salutem Zorg B.V.

Geessinkweg 244, 7544 RB, Enschede

info@salutemzorg.nl

Telefoonnummer: 053-785 19 13

 1. Salutem bericht u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of en in

hoeverre zij aan uw verzoek kunnen voldoen. Wanneer uw verzoek wordt afgewezen

dan zal deze afwijzing gemotiveerd worden. Een reden voor weigering of beperking kan

bijvoorbeeld zijn gelegen in de bescherming van cliënten/patiënten of de rechten en

vrijheden van anderen.

 1. Indien Salutem persoonsgegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of

afgeschermd zal zij aan derden – aan wie de gegevens ook zijn verstrekt – zo spoedig mogelijk

op de hoogte stellen van de verbetering, aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming,

tenzij dit onmogelijk is of onredelijke inspanning verlangt van Salutem.

 1. Vragen

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch

via 053-785 19 13, via de e-mail: info@salutemzorg.nl of op de locatie van

Salutem zelf. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 1. Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of

onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben

gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

 1. Stichting Zorggeschil
  Postbus 1021
  7940 KA Meppel
  E: info@zorggeschil.nl

Quasir BV
Postbus 1021
7940 KA Meppel
T: +31(0)561 618711 (9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr))
E: info@quasir.n

 1. de Autoriteit Persoonsgegevens.
 1. Wijziging van Privacy Reglement

Salutem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit

Privacy Reglement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Reglement te bekijken

om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.